ජනේලය අපි

දන්න දැනුම හංගගෙන ඉන්නේ නැතුව
බෙදා ගන්න එක තමයි ‘‘ ජනේලයේ‘‘ එකම අරමුණ.

ඔබේ යෝජනා, චෝදනා, අදහස් වගේම අපි කතා කල යුතුයි යැයි ඔබ සිතන මාතෘකා වුවත් අපට යොමු කරන්න ඔයාලාට පුලුවන්.

දිනපතා පලවන ලිපි ඉක්මනින්ම කියවන්න
Follow කරන්න.
යාලුවන්ටත් බලන්න share කරන්න


ඔබේ ප්‍රතිචාර අපට රුකුලක්.